Η Ομοσπονδία Θεσσαλών Ευρώπης

Οι σκοποί της Ομοσπονδίας

Η Ομοσπονδία επιδιώκει αποκλειστικά και άμεσα κοινωφελείς σκοπούς όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο περί φορολογικώς ευεργετημένων σκοπών. Είναι αφιλοκερδής και δεν επιδιώκει οικονομικούς σκοπούς. Η περιουσία της Ομοσπονδίας επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύμφωνα με το καταστατικό. Τα μέλη δεν αποκομίζουν καμιά αμοιβή από τα οικονομικά της Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδία είναι ανεξάρτητη από κομματικές οργανώσεις. Στους σκοπούς της Ομοσπονδίας συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

 • Συσπείρωση των Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης με πανευρωπαϊκό πεδίο δράσης.
 • Συντονισμός των δραστηριοτήτων των Συλλόγων-Μελών που αποβλέπουν στη διάδοση και συνέχιση της παράδοσης, του πολιτισμού και της ιστορίας της Θεσσαλίας και γενικότερα της Ελλάδας.
 • Προώθηση στενής συνεργασίας των Θεσσαλικών Συλλόγων και άλλων Ομοσπονδιών.
 • Αλληλοενημέρωση και συντονισμός των εκδηλώσεων.
 • Ενημέρωση γύρω από τα θέματα που αφορούν τους Θεσσαλούς μετανάστες (επαγγελματικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά) στη Γερμανία, σ’ άλλα κράτη και γενικά στην Ευρώπη.
 • Επικοινωνία με την Ελλάδα και ιδιαίτερα με τη Θεσσαλία καθώς επίσης με φορείς που έχουν παρόμοιους σκοπούς.
 • Στενή συνεργασία με υπηρεσίες των Νομών της Θεσσαλίας και γενικότερα της Ελλάδος προς όφελος των Συλλόγων-μελών και της ιδιαίτερης πατρίδας.

Γενική Συνέλευση

Ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας είναι η Γενική Συνέλευση των Συλλόγων-μελών της. Κάθε Σύλλογος-μέλος στέλνει ανάλογα με τον αριθμό μελών του τους αντιπροσώπους του. Οι αντιπρόσωποι ονομάζονται σύνεδροι. Οι σύνεδροι εκλέγονται από τους Συλλόγους-μέλη για διάρκεια δύο ετών. Για κάθε αρχινημένη εικοσιπεντάδα (25) μελών ενός Συλλόγου εκλέγεται ένας σύνεδρος και ο αντίστοιχος αριθμός αναπληρωματικών αντιπροσώπων. Βασικό κριτήριο για τον υπολογισμό των συνέδρων είναι ο αριθμός των μελών την 1 Ιανουαρίου του εκλογικού έτους.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μια φορά το χρόνο. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες τουλάχιστον 50% + 1 των συνέδρων. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται γραπτώς από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία που πρόκειται να λάβει χώρα, γνωστοποιώντας την ημερήσια διάταξη, την ημερομηνία και ώρα έναρξης των εργασιών της καθώς επίσης και τον τόπο διεξαγωγής της.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων συνέδρων. Η άμεση εκλογή για τα μεμονωμένα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. στα αξιώματα είναι μυστική. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία για τους ισοψηφήσαντες και γίνεται κλήρωση. Σε κάθε Γ.Σ. τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από το Προεδρείο της συνέλευσης.

Οι αρμοδιότητες της Γ.Σ. είναι:

 • Η απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
 • Η εκλογή της εφορευτικής επιτροπής.
 • Η άμεση εκλογή των μεμονωμένων μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
 • Η διαγραφή Συλλόγων-μελών.
 • Η τροποποίηση του καταστατικού.
 • Η διάλυση της Ομοσπονδίας.

Έκτατη Γ.Σ. συγκαλείται όταν κριθεί σκόπιμο από το Δ.Σ. ή το ζητήσουν γραπτώς τουλάχιστον το 25% των μελών της Ομοσπονδίας.

4.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. εκλέγεται κάθε δύο χρόνια και αποτελείται από εννέα μέλη (Πρόεδρος, Α’ και Β’ Αντιπρόεδρος, Α’ και Β’ Γραμματέας, Ταμίας, Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων, Υπεύθυνος Νεολαίας και ένα απλό μέλος).

Ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι εκπροσωπούν την Ομοσπονδία δικαστικώς και εξωδίκως. Κάθε άτομο ξεχωριστά αρκεί για την πλήρη αντιπροσώπευση. Ο καθένας απ΄ αυτούς δικαιούται να εκπροσωπήσει την Ομοσπονδία μόνος του. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ. παίρνει τη θέση του ο πρώτος αναπληρωματικός. Για το σκοπό αυτό η Γ.Σ. εκλέγει αναπληρωματικά μέλη, η σειρά των οποίων καθορίζεται από το εκλογικό αποτέλεσμα.

Το Δ.Σ. έχει το καθήκον και την ευθύνη να φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ομοσπονδίας, να εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και να διεκπεραιώνει τις τρέχουσες υποθέσεις της Ομοσπονδίας. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν στις συνεδριάσεις του παραβρίσκονται 5 από τα 9 μέλη και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.

Η συνεδρίαση ενός Δ.Σ. μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης ή μέσω του διαδικτύου. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε 4 μήνες. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει τους Συλλόγους-μέλη γραπτώς μετά από κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. Στις συνεδριάσεις κάθε Δ.Σ. τηρείται πρακτικό που εγκρίνεται στο επόμενο Δ.Σ. και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Α΄ Γραμματέα.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:                              Γκίκας Διαμαντής                     Νυρεμβέργη

Α’ Αντιπρόεδρος:                   Μυλωνάς Κωνσταντίνος           Ντύσσελντορφ

Β’ Αντιπρόεδρος:                   Θάνου Ελευθερία                     Μπίλεφελντ

Α’ Γραμματέας:                       Βόμπρας Άγγελος                    Γκύτερσλο

Β’ Γραμματέας:                       Φιλίππου Κώστας                    Βισμπάντεν

Ταμίας:                                   Καντζούρα Βασιλική                 Νυρεμβέργη

Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων:     Αντωνίου Ευθυμία                    Κολωνία

Υπεύθυνη Νεολαίας:               Ρουσιαμάνη Αθανασία             Ντύσσελντορφ

Μέλος:                                    Λασπά Βασιλική                      Σβάινφουρτ

Αναπληρωματικά μέλη:         Κουκουράβα Σοφία                  Γκύτερσλο

                                       Ευσταθίου Βασίλειος                Κολωνία

                                               Μιχαλέ Σοφία                           Ντύσσελντορφ

Το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο (03/2004 – 03/2006)

Πρόεδρος:                              Γκίκας Διαμαντής                     Νυρεμβέργη

Α’ Αντιπρόεδρος:                   Ντόκου Χριστίνα                      Μόναχο

Β’ Αντιπρόεδρος:                   Αρμούτης Δημήτριος                Βισμπάντεν

Α’ Γραμματέας:                       Δρ. Παπαχρήστος Ευθύμιος      Νυρεμβέργη

Β’ Γραμματέας:                       Μητσιάνης Σωτήριος                Σβάινφουρτ

Ταμίας:                                   Ράπτη Μαρία                           Νυρεμβέργη

Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων:     Ράπτης Φώτιος                        Μόναχο

Υπεύθυνη Νεολαίας:              Λασπά Βασιλική                       Σβάινφουρτ

Μέλος:                                    Πολύζος Σωτήριος                   Βισμπάντεν

Αναπληρωματικά μέλη:         Πολύζος Νικόλαος                    Νυρεμβέργη

Θάνος Στέργιος                        Σβάινφουρτ

Φουρκιώτης Βασίλειος             Νυρεμβέργη

Το 2ο Διοικητικό Συμβούλιο (03/2006 – 03/2008)

Πρόεδρος:                              Γκίκας Διαμαντής                     Νυρεμβέργη

Α’ Αντιπρόεδρος:                   Ντόκου Χριστίνα                      Μόναχο

Β’ Αντιπρόεδρος:                   Ζαχαράκης Δημήτριος              Ζυρίχη

Α’ Γραμματέας:                       Δρ. Παπαχρήστος Ευθύμιος      Νυρεμβέργη

Β’ Γραμματέας:                       Αρμούτης Δημήτριος                Βισμπάντεν

Ταμίας:                                   Ράπτη Μαρία                           Νυρεμβέργη

Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων:     Γκαντούνας Γεώργιος               Μόναχο

Υπεύθυνος Νεολαίας:             Φιλίππου Ιωάννης                   Βισμπάντεν               

Μέλος:                                    Λασπά Βασιλική                       Σβάινφουρτ

Αναπληρωματικό μέλος:        Πολύζος Νικόλαος                    Νυρεμβέργη

Το 3ο Διοικητικό Συμβούλιο (03/2008 – 03/2010)

Πρόεδρος:                              Γκίκας Διαμαντής                     Νυρεμβέργη

Α’ Αντιπρόεδρος:                   Κελεπούρης Λάζος                   Μόναχο

Β’ Αντιπρόεδρος:                   Γιάτσιος Γεώργιος                    Κολωνία

Α’ Γραμματέας:                       Κίτσιος Ιωάννης                       Νυρεμβέργη

Β’ Γραμματέας:                       Αρμούτης Δημήτριος                 Βισμπάντεν

Ταμίας:                                   Ράπτη Μαρία                           Νυρεμβέργη

Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων:     Μιχαλέ Σοφια                           Ντύσσελντορφ

Υπεύθυνος Νεολαίας:             Ζαχαράκης Δημήτριος              Ζυρίχη

Μέλος:                                    Λασπά Βασιλική                       Σβάινφουρτ

Αναπληρωματικό μέλος:        Αυλιώτης Νέστορας                  Μόναχο

Αναπληρωματικό μέλος:        Σπίντζος Γεώργιος                   Ντύσσελντορφ

Αναπληρωματικό μέλος:        Χατζής Αχιλλέας                       Ντύσσελντορφ

Αναπληρωματικό μέλος:        Φιλλίπου Ιωάννης                    Βισμπάντεν

Το 4ο Διοικητικό Συμβούλιο (03/2010 – 03/2012)

Πρόεδρος:                               Γκίκας Διαμαντής                     Νυρεμβέργη

Α’ Αντιπρόεδρος:                   Βόμπρας Γεώργιος                   Γκύτερσλο

Β’ Αντιπρόεδρος:                   Λιάνος Νικόλαος                       Ζυρίχη

Α’ Γραμματέας:                       Κίτσιος Ιωάννης                       Νυρεμβέργη

Β’ Γραμματέας:                       Κελεπούρης Λάζος                   Μόναχο

Ταμίας:                                   Ράπτη Μαρία                           Νυρεμβέργη

Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων:     Μυλωνάς Κωνσταντίνος           Ντύσσελντορφ

Υπεύθυνος Νεολαίας:             Λασπά Βασιλική                       Σβάινφουρτ

Μέλος:                                    Καρύπογλου Γεωργία               Ντύσσελντορφ

Αναπληρωματικό μέλος:        Ντιντής Ευάγγελος                   Σβάινφουρτ

Αναπληρωματικό μέλος:        Ρουσιαμάνης Χρήστος              Ντύσσελντορφ

Αναπληρωματικό μέλος:        Λασπάς Γεώργιος                     Σβάινφουρτ

Το 5ο Διοικητικό Συμβούλιο (03/2012 – 03/2014)

Πρόεδρος:                              Γκίκας Διαμαντής                     Νυρεμβέργη

Α’ Αντιπρόεδρος:                   Βόμπρας Γεώργιος                   Γκύτερσλο

Β’ Αντιπρόεδρος:                   Μιχαλέ Σοφία                           Ντύσσελντορφ

Α’ Γραμματέας:                       Κίτσιος Ιωάννης                       Νυρεμβέργη

Β’ Γραμματέας:                       Καραμιχαηλίδης Γεώργιος        Μπίλεφελντ

Ταμίας:                                   Ράπτη Μαρία                           Νυρεμβέργη

Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων:     Μυλωνάς Κωνσταντίνος           Ντύσσελντορφ

Υπεύθυνος Νεολαίας:             Στεργίου Φανή                         Κολωνία                    

Μέλος:                                    Λασπά Βασιλική                       Σβάινφουρτ

Αναπληρωματικό μέλος:        Τασίκα Έφη                             Γκύτερσλο

Αναπληρωματικό μέλος:        Βράντζας Γεώργιος                  Ντύσσελντορφ

Αναπληρωματικό μέλος:        Ευσταθίου Βασίλειος                Κολωνία

Αναπληρωματικό μέλος:        Κακκαβά Κατερίνα                   Νυρεμβέργη

Το 6ο Διοικητικό Συμβούλιο (03/2014 – 03/2016)

Πρόεδρος:                               Γκίκας Διαμαντής                     Νυρεμβέργη

Α’ Αντιπρόεδρος:                   Βόμπρας Γεώργιος                   Γκύτερσλο

Β’ Αντιπρόεδρος:                   Θάνου Ελευθερία                     Μπήλεφελντ

Α’ Γραμματέας:                       Κίτσιος Ιωάννης                       Νυρεμβέργη

Β’ Γραμματέας:                       Στεργίου Φανή                         Κολωνία

Ταμίας:                                   Λασπά Βασιλική                       Σβάινφουρτ

Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων:     Μυλωνάς Κωνσταντίνος           Ντύσσελντορφ

Υπεύθυνος Νεολαίας:             Αντωνίου Έφη                          Κολωνία        

Μέλος:                                    Φιλλίπου Κώστας                     Βισμπάντεν

Αναπληρωματικό μέλος:        Ηλιόπουλος Δημήτριος             Γκύτερσλο

Αναπληρωματικό μέλος:        Ντιντής Ευάγγελος                   Σβαινφουρτ

Αναπληρωματικό μέλος:        Πλαβού Βίκυ                            Μπήλεφελντ

Το 7ο Διοικητικό Συμβούλιο (03/2016 – 10/2017)

Πρόεδρος:                              Γκίκας Διαμαντής                     Νυρεμβέργη

Α’ Αντιπρόεδρος:                   Βόμπρας Γεώργιος                   Γκύτερσλο

Β’ Αντιπρόεδρος:                   Θάνου Ελευθερία                     Μπήλεφελντ

Α’ Γραμματέας:                       Βόμπρας Άγγελος                    Γκύτερσλο

Β’ Γραμματέας:                       Φιλλίπου Κώτσας                     Βισμπάντεν

Ταμίας:                                   Λασπά Βασιλική                       Σβάινφουρτ

Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων:     Αντωνίου Έφη                          Κολωνία

Υπεύθυνος Νεολαίας:             Χατζής Μαργαρίτης                  Ντύσσελντορφ

Μέλος:                                    Πλαβού Βίκυ                            Μπήλεφελντ

Αναπληρωματικό μέλος:        Ηλιόπουλος Δημήτριος             Γκύτερσλο

Αναπληρωματικό μέλος:        Ντιντής Ευάγγελος                   Σβαινφουρτ

Αναπληρωματικό μέλος:        Μιχαλέ Σοφία                           Ντύσσελντορφ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Ε.Ε. εκλέγεται κάθε δύο χρόνια και αποτελείται από τρία μέλη (Πρόεδρος, Γραμματέας και άλλο ένα απλό μέλος). Σε περίπτωση παραίτησης μέλους της Ε.Ε παίρνει τη θέση του ο πρώτος αναπληρωματικός. Για το σκοπό αυτό η Γ.Σ. εκλέγει δύο αναπληρωματικά μέλη, η σειρά των οποίων καθορίζεται από το εκλογικό αποτέλεσμα. Έργο της Ε.Ε. είναι ο οικονομικός έλεγχος που τον κάνει έκτακτα όποτε κρίνει σκόπιμο και υποχρεωτικά πριν από κάθε Γενική Συνέλευση.

Η σημερινή Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος:                              Τζοτζομήτρου Αθανασία           Ντύσσελντορφ

Γραμματέας:                           Τούλα Αγόρω                           Ντύσσελντορφ

Μέλος:                                    Χατζής Μαργαρίτης                  Ντύσσελντορφ

Αναπληρωματικό μέλος:        Δημητρίου Αναστασία              Κολωνία

Η 1η Εξελεγκτική Επιτροπή (03/2004 – 03/2006)

Πρόεδρος:                              Γκαντούνας Γεώργιος               Μόναχο

Γραμματέας:                           Γκαλίτσιος Γεώργιος                 Μόναχο

Μέλος:                                    Στεργίου Νικόλαος                   Βισμπάντεν

Αναπληρωματικά μέλη:         Αναστασίου Φωτεινή                Νυρεμβέργη

Αργύρη Ιωάννα                        Νυρεμβέργη

Η 2η Εξελεγκτική Επιτροπή (03/2006 – 03/2008)

Πρόεδρος:                              Ράπτης Φώτιος                        Μόναχο

Γραμματέας:                           Βαλιώτης Ζήσης                       Μόναχο

Μέλος:                                    Πολύζος Σωτήριος                   Βισμπάντεν

Αναπληρωματικό μέλος:        Νταϊλιάνης Ευάγγελος              Νυρεμβέργη

Η 3η Εξελεγκτική Επιτροπή (03/2008 – 03/2010)

Πρόεδρος:                              Γκουντουβάς Κώστας               Μόναχο

Γραμματέας:                           Πολύζος Σωτήριος                   Βισμπάντεν

Μέλος:                                    Στεργίου Φανή                         Κολωνία

Αναπληρωματικό μέλος:        Παρίσης Ηλίας                          Μόναχο

Αναπληρωματικό μέλος:        Στεργίου Νικόλαος                    Βισμπάντεν

Η 4η Εξελεγκτική Επιτροπή (03/2010 – 03/2012)

Πρόεδρος:                              Πολύζος Σωτήριος                   Βισμπάντεν

Γραμματέας:                           Στεργίου Νικόλαος                   Βισμπάντεν

Μέλος:                                    Βασιλείου Αντώνιος                  Βισμπάντεν

Αναπληρωματικό μέλος:        Μιχαλέ Σοφία                           Ντύσσελντορφ

Η 5η Εξελεγκτική Επιτροπή (03/2012 – 03/2014)

Πρόεδρος:                              Πολύζος Σωτήριος                   Βισμπάντεν

Γραμματέας:                           Στεργίου Νικόλαος                   Βισμπάντεν

Μέλος:                                    Βασιλείου Αντώνιος                  Βισμπάντεν

Αναπληρωματικό μέλος:        Δημητρίου Δημήτριος               Κολωνία

Η 6η Εξελεγκτική Επιτροπή (09/2014 – 03/2016)

Πρόεδρος:                              Πολύζος Σωτήριος                   Βισμπάντεν

Γραμματέας:                           Στεργίου Νικόλαος                   Βισμπάντεν

Μέλος:                                    Βασιλείου Αντώνιος                  Βισμπάντεν

Αναπληρωματικό μέλος:        Δημητρίου Δημήτριος               Κολωνία

Η 7η Εξελεγκτική Επιτροπή (03/2016 – 10/2017)

Πρόεδρος:                              Πολύζος Σωτήριος                   Βισμπάντεν

Γραμματέας:                           Στεργίου Νικόλαος                   Βισμπάντεν

Μέλος:                                    Βασιλείου Αντώνιος                  Βισμπάντεν

Αναπληρωματικό μέλος:        Τσίκαρης Δημήτριος                 Κολωνία

 


Θεσσαλικοί Σύλλογοι στην Ευρώπη

Η Ομοσπονδία απαρτίζεται από δέκα Συλλόγους-μέλη: Οι Σύλλογοι αυτοί είναι οι εξής:

 • Θεσσαλικός Σύλλογος Ντύσελντορφ «Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ»
 • Θεσσαλικός Σύλλογος Κολωνίας
 • Θεσσαλικός Σύλλογος Γκύτερσλο
 • Θεσσαλικός Σύλλογος Μπίλεφελντ
 • Πανθεσσαλικός Σύλλογος Σβάινφουρτ και Περιχώρων
 • Πανθεσσαλικός Σύλλογος Βισμπάντεν, Μάιντς και Περιχώρων «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»
 • Πανθεσσαλικός Σύλλογος Μονάχου
 • Θεσσαλικός Σύλλογος Βερολίνου
 • Θεσσαλικός Σύλλογος Ελβετίας
 • Τρικαλινός Σύλλογος Νυρεμβέργης

Μεταξύ όλων των Συλλόγων-μελών αφενός καθώς και των ομάδων εργασίας τους και της Διοίκησης της Ομοσπονδίας αφετέρου υπάρχει στενή συνεργασία και αρμονία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι:

 • στην Ομοσπονδία επικρατεί συλλογικό πνεύμα,
 • οι εθελοντές προσφέρουν την εργασία τους πραγματικά εθελοντικά και χωρίς αντάλλαγμα έχοντας πάνω απ΄ όλα το συμφέρον των Θεσσαλών στην αλλοδαπή, της Θεσσαλίας και γενικότερα της Ελλάδας και
 • το έργο της Ομοσπονδίας προσελκύει όχι μόνον την προσοχή, αλλά και εν μέρει το θαυμασμό των μελών και φίλων.

Το ότι η λεβεντομάνα Θεσσαλία γέννησε ικανές για όλα γυναίκες, αποδεικνύεται μεταξύ άλλων από την ανάληψη σημαντικών διοικητικών καθηκόντων στους Συλλόγους. Τέσσερις γυναίκες-πρόεδροι Θεσσαλικών Συλλόγων στολίζουν τον πίνακα των προέδρων μας.

Εκδηλώσεις και Φεστιβάλ

1ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στο Μόναχο

Εκατοντάδες νέοι συμμετείχαν στο 1ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης

Σε κλίμα ενθουσιασμού και σύμπνοιας πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2005 στο Μόναχο το 1ο Φεστιβάλ Θεσσαλών που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Γερμανίας και άλλων κρατών Ευρώπης «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (Υπουργείο Εξωτερικών). Ταυτόχρονα ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος Μονάχου γιόρτασε αισίως τα τριάντα χρόνια από την ίδρυσή του το 1975 που ήταν ο πρώτος θεσσαλικός Σύλλογος στην Ευρώπη. Σε μια μεγάλη ευπρεπή αίθουσα εκδηλώσεων παραβρέθηκαν πάνω από 800 άτομα κυρίως από το Μόναχο και Σύλλογοι-Μέλη της Ομοσπονδίας μαζί με τα χορευτικά συγκροτήματά τους. Ήταν η πρώτη φορά που οι ομογενείς Θεσσαλοί αντάμωσαν παγγερμανικά κι εξέφρασαν σκέψεις, προβλήματα, αιτήματα από κοινού και βεβαίως γιόρτασαν όλοι μαζί.

2ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στη Νυρεμβέργη

Τσιτσάνεια στη Νυρεμβέργη

Με την αναμενόμενη επιτυχία έληξε το θεσσαλικό τριήμερο στη Νυρεμβέργη. Οι εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης «Βασίλης Τσιτσάνης» σε συνεργασία με το Θεσσαλικό Σύλλογο Νυρεμβέργης «ΜΕΤΕΩΡΑ» με τον τίτλο «2ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης» περιελάμβαναν ένα πλούσιο πρόγραμμα με συναυλία, χοροεσπερίδα, ίδρυση Θεσσαλικής Νεολαίας και συνεδριακές συζητήσεις. Στο Θεσσαλικό Φεστιβάλ συμμετείχαν Σύλλογοι-Μέλη της Ομοσπονδίας.

Το τριήμερο άρχισε στις 10.03.2006, με την ποιοτικά μοναδική μέχρι τώρα στη Νυρεμβέργη συναυλία με τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, του οποίου το όνομα τιμά η Ομοσπονδία στην επωνυμία της. Στην κατάμεστη αίθουσα όπου ακροατές στεκόντουσαν και όρθιοι, έπαιξε η τρικαλινή δημοτική ορχήστρα «Βασίλης Τσιτσάνης» η οποία ενθουσίασε τους πεντακόσιους πενήντα θαυμαστές του Τσιτσάνη.

3ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στη Ζυρίχη

Συνάντηση της Νεολαίας στη Ζυρίχη

Θεσσαλοί από όλη την Ευρώπη συναντήθηκαν στις 28.04.2007 στην Ελβετία για να συμμετάσχουν στο 3ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης. Μετά τα πρώτα Φεστιβάλ στο Μόναχο (2005) και στη Νυρεμβέργη (2006) το φετινό Φεστιβάλ διοργανώθηκε στη Ζυρίχη σε συνεργασία με τον τοπικό Θεσσαλικό Σύλλογο Ελβετίας σε μία ευπρεπή αίθουσα, πλημμυρισμένη με κόσμο. Στην εκδήλωση αντάμωσαν οι Σύλλογοι-μέλη της Ομοσπονδίας όπου παραβρέθηκαν με τα χορευτικά τους που ήλθαν με λεωφορεία. Το τρίτο φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο στη νεοϊδρυθείσα ομάδα της Θεσσαλικής Νεολαίας Ευρώπης.

4ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στο Ντύσσελντορφ

H Ελληνίδα μετανάστρια στο επίκεντρο του 4ου Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης 2008

Με μεγάλο ενθουσιασμό και πάθος οι Θεσσαλοί και ιδιαίτερα η Θεσσαλική Νεολαία πραγματοποίησαν στις 22.03.2008 το 4ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στο Ντύσσελντορφ Γερμανίας που ήταν αφιερωμένο στην Ελληνίδα μετανάστρια.

5ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στο Σβάινφουρτ

Πέντε χρόνια Ομοσπονδία Θεσσαλών Ευρώπης

Με μεγάλο ενθουσιασμό και πάθος οι Θεσσαλοί και ιδιαίτερα η Θεσσαλική Νεολαία πραγματοποίησαν στις 11.04.2009 το 5ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στο Σβάινφουρτ Γερμανίας που ήταν αφιερωμένο στον έλληνα επιχειρηματία.

6ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στο Μόναχο

12 Θεσσαλοί Καλλιτέχνες τιμήθηκαν στο 6ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στο Μόναχο

Με μεγάλο ενθουσιασμό και πάθος οι Θεσσαλοί και ιδιαίτερα η Θεσσαλική Νεολαία πραγματοποίησαν στις 16 και 17.04.2010 το 6ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στο Μόναχο Γερμανίας που ήταν αφιερωμένο στους Θεσσαλούς καλλιτέχνες. Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης «Βασίλης Τσιτσάνης» απέδωσε στα πλαίσια του 6ου Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης, που διοργανώθηκε την Παρασκευή 16 Απριλίου 2010 στο πνευματικό κέντρο της ενορίας Αγ. Πάντων στο Μόναχο Γερμανίας, τιμητική βράβευση σε δώδεκα Θεσσαλούς καλλιτέχνες για την προσφορά τους στις τέχνες και στον πολιτισμό.

7ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στο Γκύτερσλο

Επιτυχημένο το 7ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στο Γκύτερσλο Γερμανίας

Ο Θεσσαλικός Σύλλογος Γκύτερσλο γιόρτασε τα 20 χρόνια του – Στο επίκεντρο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (M.M.E)

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 7ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης, που διοργανώθηκε το Σάββατο 05 Μαρτίου 2011 στην αίθουσα εκδηλώσεων (Stadthalle) του Δήμου Γκύτερσλο στη Γερμανία. Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης «Βασίλης Τσιτσάνης» σε συνεργασία με τον οικοδεσπότη Θεσσαλικό Σύλλογο Γκύτερσλο και περιχώρων «ΜΕΤΕΩΡΑ», που συμπλήρωσε τα 20 χρόνια έντονης δράσης, αφιέρωσε τη βραδιά στα ΜΜΕ και απένειμε τιμητικές διακρίσεις σε εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ως ένδειξη ευχαριστίας για τη συνεισφορά τους στην ανάδειξη και προβολή του έργου της Ομοσπονδίας καθώς και για την προσφορά τοπικών παραγόντων που με τις δράσεις τους συνέβαλαν στη διάδοση του πολιτισμού.

8ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στο Ντύσσελντορφ

«Στιγμές συγκίνησης και χαράς άγγιξαν τις καρδιές των Αποδήμων Θεσσαλών»

Επιτυχημένο το 8ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στο Ντύσσελντορφ Γερμανίας

Με μεγάλο ενθουσιασμό και πάθος, οι Θεσσαλοί και ιδιαίτερα η Θεσσαλική Νεολαία Ευρώπης, πραγματοποίησαν στις 31.03.2012 το 8ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στο Ντύσσελντορφ Γερμανίας, που ήταν αφιερωμένο στις μαθηματικές διακρίσεις και επιτυχίες μαθητών του τόπου μας.

Ο θεσμός των θεσσαλικών Φεστιβάλ καθιερώθηκε το 2005 και συνεχίζεται με αμείωτη ενέργεια κι επιτυχία. Το 8ο Φεστιβάλ διοργανώθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του πνευματικού κέντρου της ενορίας Αγ. Ανδρέα Ντύσσελντορφ Γερμανίας. Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης «Βασίλης Τσιτσάνης», σε συνεργασία με τον οικοδεσπότη Σύλλογο Θεσσαλών Ντύσσελντορφ «Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ», αφιέρωσε την εκδήλωση στις μαθηματικές διακρίσεις και επιτυχίες μαθητών και απένειμε τιμητικές βραβεύσεις σε έντεκα μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου από τη Θεσσαλία για τη διάκρισή τους στην επιστήμη των μαθηματικών.

9ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στη Νυρεμβέργη

«Ελπιδοφόρο μήνυμα για την πολιτιστική μας κληρονομιά έστειλαν οι Θεσσαλοί της Ευρώπης»

Ηχηρό μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας εστάλη από τη Νυρεμβέργη της Γερμανίας για το μέλλον της πολιτιστικής κληρονομιάς μας με βασικούς πρεσβευτές της τη Θεσσαλική Νεολαία Ευρώπης που από νωρίς κατέκλυσε την αίθουσα Eventhalle στο Gartenstadt της Νυρεμβέργης. Στο κάλεσμα αυτό ανταποκρίθηκαν εθνικοτοπικοί και πολιτιστικοί Σύλλογοι από πολλές περιοχές της Γερμανίας προκειμένου να παρουσιάσουν μουσικοχορευτικά και θεατρικά δρώμενα άμεσα συνυφασμένα με τη θεσσαλική παράδοση. Το Φεστιβάλ χαρακτηρίστηκε άκρως επιτυχημένο και προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη το γεγονός ότι για πρώτη φορά τιμήθηκαν Ευρωπαίοι Ακαδημαϊκοί, λάτρεις της Θεσσαλίας που με το ερευνητικό τους έργο συνετέλεσαν στο να έρθουν στο φως κρυμμένοι αρχαιολογικοί θησαυροί της.

10ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στη Κολωνία

Υπέρλαμπρος εορτασμός για τα δεκάχρονα γενέθλια των Θεσσαλών Ευρώπης

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την ίδρυση της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης. Δέκα Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης έχουν διοργανωθεί αντίστοιχα στις πόλεις Μόναχο (2005), Νυρεμβέργη (2006), Ζυρίχη (2007), Ντύσσελντορφ (2008), Σβάϊνφουρτ (2009), Μόναχο (2010), Γκύτερσλο (2011), Ντύσσελντορφ (2012), Νυρεμβέργη (2013) και Κολωνία (2014). Οι Θεσσαλοί της Ευρώπης γιόρτασαν πανηγυρικά, με βασικούς πρεσβευτές τους τη Θεσσαλική Νεολαία Ευρώπης, που από νωρίς κατέκλυσαν την αίθουσα Tanzsportzentrum στο Brühl της Κολωνίας. Στο κάλεσμα αυτό ανταποκρίθηκαν εθνικοτοπικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι από πολλές περιοχές της Γερμανίας, προκειμένου να παρουσιάσουν μουσικοχορευτικά και θεατρικά δρώμενα άμεσα συνυφασμένα με τη Θεσσαλική παράδοση.

11ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στο Γκύτερσλο

Εντυπωσιακός εορτασμός για τα εκατό χρόνια Βασίλη Τσιτσάνη

Οι Θεσσαλοί της Ευρώπης που από νωρίς κατέκλυσαν το χώρο, γιόρτασαν πανηγυρικά τον ιωβηλαίο (100 χρόνια Βασίλης Τσιτσάνης) στην αίθουσα Stadthalle του Γκύτερσλο. Με βασικό πρεσβευτή τους τη Θεσσαλική Νεολαία Ευρώπης «φώναξαν» στην καρδιά της Ευρώπης ότι η θεσσαλική παράδοση, ήθη, έθιμα, χοροί και τραγούδια ζουν, μας ενώνουν, μας διδάσκουν, μας ψυχαγωγούν και περνούν από γενιά σε γενιά παρακαταθήκη στα παιδιά μας. Στο πολιτιστικό αυτό κάλεσμα-γιορτή ανταποκρίθηκαν επίσης εθνικοτοπικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι από πολλές περιοχές της Γερμανίας, προκειμένου να παρουσιάσουν μουσικοχορευτικά και θεατρικά δρώμενα άμεσα συνυφασμένα με τη Θεσσαλική παράδοση.

12ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στο Μπήλεφελντ

Χορός, χορεύω, χορεύουμε / Ένα μεγάλο μπράβο στα χορευτικά μας.

Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης «Βασίλης Τσιτσάνης» και ο Θεσσαλικός Σύλλογος Μπήλεφελντ διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία, στις 22 Οκτωβρίου 2016, το 12ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης και γιόρτασαν μαζί τα 30 χρόνια παρουσίας του Θεσσαλικού Συλλόγου Μπήλεφελντ στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης. Το πρόγραμμα του 12ου Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης εμπλουτίστηκε με την ειδική τελετή τιμητικής διάκρισης και βράβευσης των Θεσσαλών κληρικών που υπηρετούν την ορθόδοξη εκκλησία στην Ευρώπη, καθώς επίσης και με την εκλογή του νέου Δ.Σ. της Θεσσαλικής Νεολαίας Ευρώπης.

13ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στο Ντύσσελντορφ

Οι Θεσσαλοί της Ευρώπης γλέντησαν και χόρεψαν παραδοσιακά στο Ντύσσελντορφ

Εύγε στα χορευτικά μας

Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης «Βασίλης Τσιτσάνης», ο Θεσσαλικός Σύλλογος Ντύσσελντορφ και σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας (ΠΕΔΘ) διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία, στις 14 Απριλίου 2018, το 13ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης. Το Φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο στην προώθηση και προβολή των Θεσσαλικών προϊόντων στην Ευρώπη και η Ομοσπονδία ευχαριστεί την ΠΕΔ Θεσσαλίας και τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Κωτσό για την ισχυρή υποστήριξη της εκδήλωσης!

Dieser Beitrag wurde unter Μέλη veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.